سریع بکش بیرون ! 😅

آخرین آگهی های استخدام کانال سریع بکش بیرون ! 😅

تو ایران هر اداره و سازمانی دچار کسری بودجه میشه آزمون استخدامی میذارن
از چند هزار نفر،
نفری 50 تومن پول میگیرن چند میلیارد
جور میشه دو نفر آشنا استخدام میکنن.
❗️ @sari_bekeshsh_biron ❗️
هر اداره و سازمانی دچار کسری بودجه میشه آزمون استخدامی میذارن از چند هزار نفر،
نفری 50 تومن پول میگیرن چند میلیارد جور میشه دو نفر آشنا استخدام میکنن 😐
👀 @Sari_Bekesh_Biron 👅
اداره و سازمانی دچار کسری بودجه میشه آزمون استخدامی میذارن از چند هزار نفر،
نفری 50 تومن پول میگیرن چند میلیارد جور میشه دو نفر آشنا استخدام میکنن 😐😂
👀 @Sari_Bekesh_Biron 👅
اداره و سازمانی دچار کسری بودجه میشه آزمون استخدامی میذارن از چند هزار نفر،
نفری 50 تومن پول میگیرن چند میلیارد جور میشه دو نفر آشنا استخدام میکنن 😐😂
👀 @Sari_Bekesh_Biron 👅
آگهی استخدام برای چوپان شدن ؛ مدارک لازم ؛
👀 @Sari_Bekesh_Biron 👅
شلوار گشاد/
کتری سیاه/
مهارت در سوت/
دبه آب/
سابقه3سال اقامت درکوه/
عکس با گوسفند6قطعه/
درضمن داشتن سگ الزامی می باشد .
نخند مدارکتو کامل کن بیکار نمونی؟ از درس خوندن که چیزی نصیبمون نشد
بفرستید برای گروههای دیگه شاید گرهی باز ...
آگهی استخدام:
به یک خانم منشی نیمه پاره تمام وقت نیازمندیم😂😂😂😂
👀 @Sari_Bekesh_Biron 👅