نتایج جستجو "آقا"

📢 استخدام جدید نیروی هوایی ارتش در سال 97
❌ به دوستان خود اطلاع دهید..
📋 نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران جهت صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی و ادامه راه شهداء بشرح مندرج در ذیل همرزم می پذیرد.
💎شرایط
💎رشته مورد نیاز: پرستاری - بینایی سنجی - آشپز - باغبان و سمپاش - بهداشت حرفه ای - بهداشت مح...
📢 استخدام جدید نیروی هوایی ارتش در سال 97
❌ به دوستان خود اطلاع دهید..
📋 نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران جهت صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی و ادامه راه شهداء بشرح مندرج در ذیل همرزم می پذیرد.
💎شرایط
💎رشته مورد نیاز: پرستاری - بینایی سنجی - آشپز - باغبان و سمپاش - بهداشت حرفه ای - بهداشت مح...
📢 استخدام جدید نیروی هوایی ارتش در سال 97
❌ به دوستان خود اطلاع دهید..
📋 نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران جهت صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی و ادامه راه شهداء بشرح مندرج در ذیل همرزم می پذیرد.
💎شرایط
💎رشته مورد نیاز: پرستاری - بینایی سنجی - آشپز - باغبان و سمپاش - بهداشت حرفه ای - بهداشت مح...
📢 استخدام جدید نیروی هوایی ارتش در سال 97
❌ به دوستان خود اطلاع دهید..
📋 نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران جهت صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی و ادامه راه شهداء بشرح مندرج در ذیل همرزم می پذیرد.
💎شرایط
💎رشته مورد نیاز: پرستاری - بینایی سنجی - آشپز - باغبان و سمپاش - بهداشت حرفه ای - بهداشت مح...
📢 استخدام جدید نیروی هوایی ارتش در سال 97
❌ به دوستان خود اطلاع دهید..
📋 نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران جهت صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی و ادامه راه شهداء بشرح مندرج در ذیل همرزم می پذیرد.
💎شرایط
💎رشته مورد نیاز: پرستاری - بینایی سنجی - آشپز - باغبان و سمپاش - بهداشت حرفه ای - بهداشت مح...
📢 استخدام جدید نیروی هوایی ارتش در سال 97
❌ به دوستان خود اطلاع دهید..
📋 نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران جهت صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی و ادامه راه شهداء بشرح مندرج در ذیل همرزم می پذیرد.
💎شرایط
💎رشته مورد نیاز: پرستاری - بینایی سنجی - آشپز - باغبان و سمپاش - بهداشت حرفه ای - بهداشت مح...
📢 استخدام جدید نیروی هوایی ارتش در سال 97
❌ به دوستان خود اطلاع دهید..
📋 نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران جهت صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی و ادامه راه شهداء بشرح مندرج در ذیل همرزم می پذیرد.
💎شرایط
💎رشته مورد نیاز: پرستاری - بینایی سنجی - آشپز - باغبان و سمپاش - بهداشت حرفه ای - بهداشت مح...
📢 استخدام جدید نیروی هوایی ارتش در سال 97
❌ به دوستان خود اطلاع دهید..
📋 نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران جهت صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی و ادامه راه شهداء بشرح مندرج در ذیل همرزم می پذیرد.
💎شرایط
💎رشته مورد نیاز: پرستاری - بینایی سنجی - آشپز - باغبان و سمپاش - بهداشت حرفه ای - بهداشت مح...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
به مدیر تولید آقا دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت تولید با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی، تسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی در حد متوسط، آشنایی با صنایع پلیمری، آشنا به تولید ظروف پلاستیکی (بادی - تزریقی) جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ز...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه عمرانی حومه پرند
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک
حقوق د...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه عمرانی حومه پرند
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک
حقوق د...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه عمرانی حومه پرند
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک
حقوق د...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه عمرانی حومه پرند
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک
حقوق د...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه عمرانی حومه پرند
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک
حقوق د...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه عمرانی حومه پرند
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک
حقوق د...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه عمرانی حومه پرند
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک
حقوق د...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه عمرانی حومه پرند
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک
حقوق د...
' دعوت به همکاری '
علاقمندان به استخدام مشاور املاک
🔥 استخدام محدود ( خانم و آقا )🔥
☎️:[ 02126802880 ]
🏡 @mansamusaco 🏡
' دعوت به همکاری '
علاقمندان به استخدام مشاور املاک
🔥 استخدام محدود ( خانم و آقا )🔥
☎️:[ 02126802880 ]
🏡 @mansamusaco 🏡
' دعوت به همکاری '
علاقمندان به استخدام مشاور املاک
🔥 استخدام محدود ( خانم و آقا )🔥
☎️:[ 02126802880 ]
🏡 @mansamusaco 🏡
' دعوت به همکاری '
علاقمندان به استخدام مشاور املاک
🔥 استخدام محدود ( خانم و آقا )🔥
☎️:[ 02126802880 ]
🏡 @mansamusaco 🏡
' دعوت به همکاری '
علاقمندان به استخدام مشاور املاک
🔥 استخدام محدود ( خانم و آقا )🔥
☎️:[ 02126802880 ]
🏡 @mansamusaco 🏡
' دعوت به همکاری '
علاقمندان به استخدام مشاور املاک
🔥 استخدام محدود ( خانم و آقا )🔥
☎️:[ 02126802880 ]
🏡 @mansamusaco 🏡
' دعوت به همکاری '
علاقمندان به استخدام مشاور املاک
🔥 استخدام محدود ( خانم و آقا )🔥
☎️:[ 02126802880 ]
🏡 @mansamusaco 🏡
' دعوت به همکاری '
علاقمندان به استخدام مشاور املاک
🔥 استخدام محدود ( خانم و آقا )🔥
☎️:[ 02126802880 ]
🏡 @mansamusaco 🏡
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه سد سازی در استان خوزستان
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه سد سازی در استان خوزستان
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه سد سازی در استان خوزستان
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه سد سازی در استان خوزستان
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه سد سازی در استان خوزستان
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه سد سازی در استان خوزستان
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه سد سازی در استان خوزستان
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک...
🔥استخدام فوری سرپرست HSE در یک پروژه سد سازی در استان خوزستان
شرکت: یک شرکت معتبر عمرانی
افراد بومی در الویت هستند
سابقه کار موردنیاز: حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط:
- فقط آقا
- تسلط کامل به مباحث کنترل عملیات
-- آشنایی با سیستم های مدیریتی HSE
-آشنا به یکی از روشهای متداول ارزیابی ریسک...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس فعال در زمینه فروش و خدمات شبکه جهت تکمیل کادر خود در استان های البرز و تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احرازمحل کار۱دکل کارآقابا حداکثر ۳۵ سال سن مسلط به انواع تجهیزات و آنتن های رادیویی مهارت کار در ارتفاع و نصب تجه...
به فوق دیپلم، لیسانس الکترونیک خانم در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02146070192  09101871762 
به کارشناس فروش جهت کار در شرکت تولیدی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02633302130 
...
✅استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت پخش زاگرس در #فارس
شرکت پخش زاگرس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
1️⃣#راننده کامیونت مسقف استیجاری ۶ تن و ۸ تن با راننده ۲ نفر آقا حداقل تحصیلات دیپلم بلوار ابوذر غفاری
2️⃣#راننده نیسان مسقف با راننده ۲ نف...
✅استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت پخش زاگرس در #فارس
شرکت پخش زاگرس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
1️⃣#راننده کامیونت مسقف استیجاری ۶ تن و ۸ تن با راننده ۲ نفر آقا حداقل تحصیلات دیپلم بلوار ابوذر غفاری
2️⃣#راننده نیسان مسقف با راننده ۲ نف...
✅استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت پخش زاگرس در #فارس
شرکت پخش زاگرس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
1️⃣#راننده کامیونت مسقف استیجاری ۶ تن و ۸ تن با راننده ۲ نفر آقا حداقل تحصیلات دیپلم بلوار ابوذر غفاری
2️⃣#راننده نیسان مسقف با راننده ۲ نف...
✅استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت پخش زاگرس در #فارس
شرکت پخش زاگرس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
1️⃣#راننده کامیونت مسقف استیجاری ۶ تن و ۸ تن با راننده ۲ نفر آقا حداقل تحصیلات دیپلم بلوار ابوذر غفاری
2️⃣#راننده نیسان مسقف با راننده ۲ نف...
✅استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت پخش زاگرس در #فارس
شرکت پخش زاگرس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
1️⃣#راننده کامیونت مسقف استیجاری ۶ تن و ۸ تن با راننده ۲ نفر آقا حداقل تحصیلات دیپلم بلوار ابوذر غفاری
2️⃣#راننده نیسان مسقف با راننده ۲ نف...
✅استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت پخش زاگرس در #فارس
شرکت پخش زاگرس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
1️⃣#راننده کامیونت مسقف استیجاری ۶ تن و ۸ تن با راننده ۲ نفر آقا حداقل تحصیلات دیپلم بلوار ابوذر غفاری
2️⃣#راننده نیسان مسقف با راننده ۲ نف...
✅استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت پخش زاگرس در #فارس
شرکت پخش زاگرس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
1️⃣#راننده کامیونت مسقف استیجاری ۶ تن و ۸ تن با راننده ۲ نفر آقا حداقل تحصیلات دیپلم بلوار ابوذر غفاری
2️⃣#راننده نیسان مسقف با راننده ۲ نف...
✅استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت پخش زاگرس در #فارس
شرکت پخش زاگرس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
1️⃣#راننده کامیونت مسقف استیجاری ۶ تن و ۸ تن با راننده ۲ نفر آقا حداقل تحصیلات دیپلم بلوار ابوذر غفاری
2️⃣#راننده نیسان مسقف با راننده ۲ نف...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
✅استخدام شرکت زرین پلاستیک نیلگون در #البرز
📋شرکت زرین پلاستیک نیلگون جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
🔻#راننده کارخانه آقا
🔹مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه پایه دوم
🔹تحت اختیار درانجام امور کاری محوله در کارخانه از زمان رسید به مقصد ...
‍ 🌹رقیه ۳ساله
🕯بزرگی را از پدر به ارث برد
🌹و پرچم عاشورا را بدوش کشید
🕯با همان شانه های ظریف
🌹و تازیانه خورده اش
🕯شهادت او در امتداد نهضت
🌹بیدارگرانه امام حسین ع است.
#بمناسبت ایام شهادت حضرت رقیه(س)
آشنا میشویم با رشادتهای پاسدار و جانباز مدافع حرم #مجتبی_وقاری_هوجقان در عملیاتهای مختلف سوریه ...
‍ 🌹رقیه ۳ساله
🕯بزرگی را از پدر به ارث برد
🌹و پرچم عاشورا را بدوش کشید
🕯با همان شانه های ظریف
🌹و تازیانه خورده اش
🕯شهادت او در امتداد نهضت
🌹بیدارگرانه امام حسین ع است.
#بمناسبت ایام شهادت حضرت رقیه(س)
آشنا میشویم با رشادتهای پاسدار و جانباز مدافع حرم #مجتبی_وقاری_هوجقان در عملیاتهای مختلف سوریه ...
‍ 🌹رقیه ۳ساله
🕯بزرگی را از پدر به ارث برد
🌹و پرچم عاشورا را بدوش کشید
🕯با همان شانه های ظریف
🌹و تازیانه خورده اش
🕯شهادت او در امتداد نهضت
🌹بیدارگرانه امام حسین ع است.
#بمناسبت ایام شهادت حضرت رقیه(س)
آشنا میشویم با رشادتهای پاسدار و جانباز مدافع حرم #مجتبی_وقاری_هوجقان در عملیاتهای مختلف سوریه ...
‍ 🌹رقیه ۳ساله
🕯بزرگی را از پدر به ارث برد
🌹و پرچم عاشورا را بدوش کشید
🕯با همان شانه های ظریف
🌹و تازیانه خورده اش
🕯شهادت او در امتداد نهضت
🌹بیدارگرانه امام حسین ع است.
#بمناسبت ایام شهادت حضرت رقیه(س)
آشنا میشویم با رشادتهای پاسدار و جانباز مدافع حرم #مجتبی_وقاری_هوجقان در عملیاتهای مختلف سوریه ...
‍ 🌹رقیه ۳ساله
🕯بزرگی را از پدر به ارث برد
🌹و پرچم عاشورا را بدوش کشید
🕯با همان شانه های ظریف
🌹و تازیانه خورده اش
🕯شهادت او در امتداد نهضت
🌹بیدارگرانه امام حسین ع است.
#بمناسبت ایام شهادت حضرت رقیه(س)
آشنا میشویم با رشادتهای پاسدار و جانباز مدافع حرم #مجتبی_وقاری_هوجقان در عملیاتهای مختلف سوریه ...
‍ 🌹رقیه ۳ساله
🕯بزرگی را از پدر به ارث برد
🌹و پرچم عاشورا را بدوش کشید
🕯با همان شانه های ظریف
🌹و تازیانه خورده اش
🕯شهادت او در امتداد نهضت
🌹بیدارگرانه امام حسین ع است.
#بمناسبت ایام شهادت حضرت رقیه(س)
آشنا میشویم با رشادتهای پاسدار و جانباز مدافع حرم #مجتبی_وقاری_هوجقان در عملیاتهای مختلف سوریه ...
‍ 🌹رقیه ۳ساله
🕯بزرگی را از پدر به ارث برد
🌹و پرچم عاشورا را بدوش کشید
🕯با همان شانه های ظریف
🌹و تازیانه خورده اش
🕯شهادت او در امتداد نهضت
🌹بیدارگرانه امام حسین ع است.
#بمناسبت ایام شهادت حضرت رقیه(س)
آشنا میشویم با رشادتهای پاسدار و جانباز مدافع حرم #مجتبی_وقاری_هوجقان در عملیاتهای مختلف سوریه ...
‍ 🌹رقیه ۳ساله
🕯بزرگی را از پدر به ارث برد
🌹و پرچم عاشورا را بدوش کشید
🕯با همان شانه های ظریف
🌹و تازیانه خورده اش
🕯شهادت او در امتداد نهضت
🌹بیدارگرانه امام حسین ع است.
#بمناسبت ایام شهادت حضرت رقیه(س)
آشنا میشویم با رشادتهای پاسدار و جانباز مدافع حرم #مجتبی_وقاری_هوجقان در عملیاتهای مختلف سوریه ...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
⚫️ آگهی استخدام
📍#سامانه_کاریابی_استان_همدان
📅 #تاریخ_انتشار ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
نیازمند تعدادی بازاریاب خانم و آقا جهت استان های همجوار همدان جهت بازاریابی و پخش نان
#همدان
🆔
📲۰۹۰۳۳۲۹۹۴۸۳
☎️
📍استخدام|فوری|لحظه ای 👇
🗣 اطلاعات بیشتر
⭕️ اعلام شرایط جذب سرباز امریه در وزرات علوم
🔻 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده، در نظر دارد در راستای تکمیل سهمیه نیروی امریه خود از بین داوطلبان (دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی امریه سربازی) واجد دارای شرایط، به‌ صورت امریه خدمت سربازی د...
🔴 استخدام
نیروی خانم جهت کار در رستوران سنتی محدوده صفاییه مهر آوران بلوار مناجات میزبان خانم ۲نفر کارگر ساده خانم ۴ نفر کمک آشپز آقا دونفر صندوق دار مدیر خانم ۲نفر
۰۹۹۱۳۷۱۲۳۹۰_۰۳۵۳۸۳۳۰۸۹۳
✅ @estekhdam_omideyazd
🔴 استخدام
۱ نفر کارگر آقا بومی زیر ۳۰ سال ساعت کاری ۱۶_۱۰ و ۲۴_۱۹ با حقوق ماهیانه ۱۲۰۰/۰۰۰ محدوده نعیم آباد نیازمندیم
تنها به شماره زير در تلگرام مراجعه کنید
09331622592
✅ @estekhdam_omideyazd
🔴 استخدام
به 2 نفر آقا با ظاهر اراسته و زیر 40 سال با سابقه کاری مدیریتی و داشتن ضمانت و کارت پایان خدمت و بومی یزد از ساعت 17:30 الی 1:30 شب جهت مدیریت فست فود محدوده امام حسین نیازمندیم، حقوق ماهیانه 3/000/000 میلیون تومان + بیمه
تنها در تلگرام به شماره زير پیامک دهید
09213946183
✅ @estekhdam_o...
🔴 استخدام
جهت تکمیل کادر یک فست فود در محدوده میدان امام حسین نیازمند نیروهای زیر هستیم :
۳ نفر منشی تلفنی خوش صدا خانم
۱ نفر سالندار آقا
۱ نفر کمک آشپز آقا
با ساعت کاری 17:30 الی 1:30 شب
۲ نفر کارگر آقا و خانم با ساعت کاری 7 الی 16
حقوق و مزایا: 1200،000 + بیمه
شرایط: زیر 30 سال، بومی یزد، سابق...
🔴 استخدام
نیروی آقا زیر ۶۰ سال با حداقل مدرک سیکل ،عدم اعتیاد، سالم و سرحال و روابط عمومی بالا و ظاهر اراسته جهت نگهبانی مجتمع مسکونی بصورت شیفت چرخشی ۱۲ ساعتی از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۷:۳۰ با حقوق ماهیانه ۷۵۰/۰۰۰ تومان افراد داری واجد شرایط به شماره زیر در تلگرام پیامک بزنید
۰۹۲۱۳۹۴۶۱۸۳
✅ @estekhdam_om...
🔴 استخدام
به ۱ نفر نیروی آقا ترجیحا بازنشسته و باسواد جهت فروشندگی بصورت دوشیفت از ساعت ۱۴_۷ و ۲۱_۱۶ با حقوق ۷۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان در صورت داشتن شرایط لازم ‌به شماره زیر در تلگرام‌ پیام بدهید
۰۹۲۱۳۹۴۶۱۸۳
✅ @estekhdam_omideyazd
🔴 استخدام
به ۱ نفر فروشنده و مغازه دار آقا زیر ۲۸ سال با کارت پایان خدمت بصورت دو شیفت از ساعت ۱۳:۳۰_۷:۳۰ و ۲۱:۳۰_۱۶:۳۰ و حقوق تا ۲ ماه اول بین ۸۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان و از ماههای بعد طبق قانون کار با بیمه، محدوده چهارراه فرهنگیان
لطفا فقط ب شماره زیر در تلگرام پیامک دهید
۰۹۳۳۱۶۲۲۵۹۲
✅ @estek...
🔴 استخدام
به ۱ نفر نیروی آقا زیر ۳۰ سال جهت کار در موبایل فروشی محدوده خیابان کاشانی بصورت دو شیفت از ۱۴_۹ و ۲۲_۱۷ با حقوق ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیازمندیم برای اطلاعات بیشتر به شماره زیر در تلگرام ‌پیامک بزنید
۰۹۳۳۳۷۴۳۶۳۰
✅ @estekhdam_omideyazd
🔴 استخدام
شرکت سپنتا ارتباط یزد (نماینده تجارت الکترونیک پارسیان) جهت تکمیل کادر واحد توسعه کسب و کار به تعدادی نیروی آقا به صورت تمام وقت و پاره وقت با حقوق ثابت و پورسانت عالی با تعداد محدود نیازمند است، متقضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تماس ۰۳۵۳۸۲۶۲۱۹۰ داخلی ۲۲۰ تماس حاصل فرمایند
✅ @estekh...
🔴 استخدام
به یک طراح و گرافیست آقا آشنا به دستگاه پیرینت و ریسو زیر ۳۵ سال از ساعت ۱۴_۸ با حداقل حقوق ساعتی ۳۰۰۰ تومان و حداکثر حقوق ساعتی ۵۰۰۰ تومان در صورت ماندگار بودن بیمه هم میشود، محدود صفائیه نیازمندیم
تنها در تلگرام پیام دهید
09331622592
✅ @estekhdam_omideyazd